OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Milicz dnia 1.12.2019 r


Zwracam się z prośbą o przekazywanie ofert na:

Przywrócenie działalności rybackiej na stawach „Ewa i „Julka” jako odtworzenie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackichOpis przedmiotu zamówienia


Zapytanie ofertowe dotyczy wyremontowania, pogłębienia oraz uformowania grobli  na powierzchni 26,47 ha stawów na działkach 59 obręb Milicz i 358 obręb Kaszowo – Staw Ewa i Julka. Szczegóły prac dostępne w kosztorysie dostępnym w siedzibie gospodarstwa 56-300 Milicz, ul. Trzebnicka 9c.


Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

  • Cena

Termin składania ofert

Składanie ofert do 22.12.2019 r.


Termin realizacji:

15.03.2020


W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione. Oferty powinny zostać złożone w formie pisemnej. W toku dokonanej oceny złożonych ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.


Ofertę należy złożyć w Miliczu (56-300), ul . Trzebnicka 9c, lub przesłać na adres:

Monika Kowalska-Góralska

Ul. Trzebnicka 9c

56-300 MiliczW wyniku tego ogłoszenia wybrano oferenta i wykonano prace remontowe na stawach przywracając im pierwotny ich charakter. 

Wykorzystano fundusze na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych 


I BUILT MY SITE FOR FREE USING